Chủ đề Giáo dục Mở Tài nguyên Giáo dục Mở Khóa học Trực tuyến Mở Đại chúng OED OER MOOC Bài 4 Tuyên bố Giáo dục Mở Cape Town Mở khóa cho triển vọng của tài nguyên giáo dục mở

Chủ đề: ‘Giáo dục Mở – Tài nguyên Giáo dục Mở – Khóa học Trực tuyến Mở Đại chúng’ (OED – OER – MOOC): Bài 4: Tuyên bố Giáo dục Mở Cape Town: Mở khóa cho triển vọng của tài nguyên giáo dục mở.
Tuyên bố này được xuất bản hơn 10 năm trước, vào ngày 22/01/2008, khởi xướng lời kêu gọi hành động mà sau đó đã phát triển trong phong trào giáo dục mở mạnh mẽ cho tới ngày nay.
https://vnfoss.blogspot.com/…/tuyen-bo-giao-duc-mo-cape-tow…
hoặc: https://letrungnghia.mangvn.org/…/tuyen-bo-giao-duc-mo-cape…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *