Khác biệt căn bản giữa kinh tế thị trường XHCN và kinh tế thị trường TBCN là ở vai trò của nhà nước

Khác biệt căn bản giữa kinh tế thị trường XHCN và kinh tế thị trường TBCN là ở vai trò của nhà nước. Như Lênin đã mô tả trong tác phẩm Nhà nước và Cách mạng, nhà nước là một công cụ của sự thống trị giai cấp. Nó không tồn tại trên giai cấp, nhưng được sử dụng bởi một giai cấp để thống trị giai cấp khác. [ 2,606 more words ]
https://caphesach.wordpress.com/…/chu-nghia-xa-hoi-hien-th…/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *