Ngày hôm nay tôi chỉ muốn nói với mọi người một câu rằng nếu thực sự trong 5 phút nữa mà các bạn ko can tôi thì 5 phút sau tôi lại hỏi lại đấy

Ngày hôm nay, tôi chỉ muốn nói với mọi người một câu rằng nếu thực sự trong 5 phút nữa mà các bạn ko can tôi thì 5 phút sau tôi lại hỏi lại đấy ??? éo đùa đâu ???

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *